Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Методична робота коледжу

Методична робота Тернопільського кооперативного фахового коледжу є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі студентами. Методична робота спонукає кожного педагога до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу, дає змогу молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег.

Основна методична проблема, над якою працює педагогічний колектив: «Розвиток фахової компетентності викладачів і студентів в умовах змішаного навчання в контексті оновлення вимог ринку праці»

Методична робота з педагогічними працівниками спрямовує свої зусилля на:

     1. забезпечення умов для професійного зростання викладачів;

     2. створення професійного інформаційного та освітньо-методичного середовища;

     3. впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій у навчально-виховному процесі;

     4. інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів і засобів навчання і виховання студентів та  апробація їх в практичній діяльності;

     5. опрацювання елементів освітніх технологій та адаптація до конкретних умов;

     6. удосконалення самоосвітньої роботи;

     7. вивчення, узагальнення та популяризацію передового педагогічного досвіду;

     8. надання консультативної допомоги педагогам.

Навчання у Коледжі проводиться з урахуванням студентоорієнтованого навчання, що передбачає:

     ► заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу;

     ► створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії;

     ► побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства здобувачів фахової передвищої освіти та адміністрації, педагогічних (науково-педагогічних) та інших працівників закладу фахової передвищої освіти.

Навчальний процес у коледжі обслуговують 5 циклових комісій:

     • дизайну;

     • загальноосвітніх дисциплін;

     • маркетингу, технології і організації обслуговування, товарознавства.

     • облікових, фінансових та економічних дисциплін;

     • соціально-гуманітарних дисциплін.

     Метою навчально-методичної діяльності коледжу є підготовка викладача, здатного працювати зі студентами, які мають різний рівень підготовки, організація навчально-методичної роботи в циклових комісіях, створення сприятливих умов для реалізації викладачем творчого потенціалу, саморозкриття та саморозвитку. Уся навчально-методична робота в коледжі проводиться згідно з планами, затвердженими педагогічною радою.

     У навчальному закладі працює школа педагогічної майстерності викладачів-початківців, метою роботи якої є впровадження системи професійно-педагогічної адаптації, удосконалення науково-методичного рівня та навчально-методичної діяльності, надання молодим педагогам дієвої методичної допомоги у розв’язанні практичних проблем, адаптаційна допомога у подоланні труднощів, із якими зустрічається молодий педагог, підтримка творчої наснаги.

     Зміст роботи школи педагогічної майстерності полягає у наступному:

     ♦ Ознайомлення молодих педагогів із системою роботи у коледжі, правилами внутрішнього розпорядку, планом роботи школи молодого педагога, надання практичних рекомендацій щодо ведення документації, складання робочих програм та індивідуальних планів викладача;

     ♦ Ознайомлення із нормативно-правовою базою навчально-виховного процесу;

     ♦ Відвідування занять, що проводяться досвідченими викладачами, з метою ознайомлення з педагогічними технологіями, які застосовуються у коледжі.

     У школі педагогічної майстерності молоді викладачі ознайомлюються з теоретичними та практичними питаннями, які стосуються щоденної діяльності педагога, зокрема розглядаються:

     о Психолого-педагогічні аспекти організації заняття. Вимоги до структури і змісту заняття. Причини невдалого заняття.

     о Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки готовності молодого викладача до саморозвитку. 

     о Обговорення інноваційних методів та прийомів викладу нового матеріалу та вибір раціонального методу оцінювання навчальних досягнень студентів.

     о Ознайомлення з видами і формами організації самостійної роботи студентів:

         – самостійна робота, її зміст і суть;

         – місце та ефективність використання самостійної роботи студента і домашніх завдань під час вивчення навчального предмета;

         – організація контролю знань студентів під час виконання ними самостійної роботи;

         – інноваційні форми і методи самостійної роботи студентів.

     У коледжі на регулярній основі проводяться засідання семінару педагогіки і психології (4 засідання в рік).

     Планом роботи семінару у 2021-2022 н.р. передбачено розгляд таких тем:

     ¤ Засідання № 1. «Ефективна взаємодія учасників педагогічного процесу»

     1. Проблеми та перспективи профорієнтаційної роботи у коледжі. Імідж Тернопільського кооперативного фахового коледжу як фактор професійного становлення фахівця.

     2. ДеТоксична комунікація: ефективна взаємодія учасників освітнього процесу.  

     ¤ Засідання № 2. «Професійний розвиток викладачів в умовах змін»

     1. Синергетичний підхід у вивченні англійської мови.

     2. Розвиток ІКТ-компетентностей викладача в умовах інноваційної діяльності.

     3. Види залежностей у покоління Z. Методи їх подолання.

     ¤ Засідання № 3. «Розвиток фахових компетентностей студентів у контексті оновлення вимог ринку праці»

     1. Компетентнісний підхід у навчанні майбутніх фахівців з дизайну.

     2. Професійна спрямованість фінансово-економічних дисциплін у ТКФК.

     3. Розвиток творчих здібностей студентів-маркетологів під час вивчення дисциплін професійного циклу.

     ¤ Засідання № 4. «Традиційні та новітні методики викладання: проблеми і перспективи»

     1. Інноваційні та традиційні методи навчання і можливості їх застосування в умовах коледжу (з досвіду роботи викладачів).

     Педагогічні працівники постійно підвищують свою кваліфікацію, навчаючись за програмами підвищення кваліфікації, у тому числі шляхом участі у семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах тощо, проходження стажування.