Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

Склад циклової комісії:

Рудницька Юлія Борисівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Процик Марія Миколаївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Стасишин Марія Василівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Шинкарик Іван Васильович – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Вовчук Ольга Володимирівна – викладач першої категорії.

Методична проблема:

Формування професійної компетентності фахівців з обліку, оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування через впровадження сучасних технологій навчання

Науково-дослідницька робота студентів:

Науково-дослідницька робота є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з фаховою пережвищою освітою, сприяє розширенню загального та професійного світогляду.

Основною формою науково-дослідницької роботи  є діяльність студентського Фінансового клубу «Аналітик».

Основні напрями роботи циклової комісії:

• підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;

• впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;

• розвиток творчих здібностей, ініціативи та активізація пізнавальної діяльності студентів;

• робота з обдарованими студентами, у форматі розвитку їх інтелекту;

• використання міжпредметних зв’язків при викладанні економічних дисциплін.

• використання на практиці сучасних досягнень в сфері обліку, оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування;

• розвиток творчості, новаторських пошуків як викладачів так і студентів;

• оптимізація освітнього процесу, спрямована на методичні та організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання.

Циклова комісія забезпечує викладання наступних дисциплін в розрізі спеціальностей

071 Облік та оподаткування

• Вступ до фаху

• Економіка підприємства

• Бухгалтерський облік

• Фінансовий облік

• Фінанси

• Бюджетна система

• Бухгалтерський облік і звітність у бюджетних установах

• Гроші та кредит

• Податкова система

• Казначейська справа

• Фінанси підприємства

• Статистика

• Податкова система

• Гроші і кредит

• Економічний аналіз

• Страхові послуги

• Контроль і ревізія

• Інформаційні системи і технології в обліку

072 Фінанси, банківська справа та страхування

• Вступ до фаху

• Бухгалтерський облік

• Економіка підприємства

• Банківські операції

• Фінанси

• Бюджетна система

• Бухгалтерський облік і звітність у фінансових установах

• Гроші та кредит

 

 

• Статистика

• Податкова система

• Казначейська справа

• Фінанси підприємства

• Податкова система

• Гроші і кредит

• Контроль і ревізія

• Страхові послуги

• Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

Співпраця зі стейкхолдерами:

Стейкхолдери циклової комісії – зацікавлені сторони (фізичні та юридичні особи), які мають легітимний інтерес щодо освітньої діяльності коледжу, тобто певною мірою залежать від неї або можуть на неї впливати.

 

Співпрацю зі стейкхолдерами циклова комісія проводить за такими напрямами:

• Проведення зустрічей (очних і онлайн) викладачів, гаранта освітньої програми зі стейхолдерами упродовж терміну реалізації програми щодо надання пропозицій з удосконалення програми, уточнення її цілей і програмних результатів.

• Опитування стейкхолдерів щодо аналізу потреб ринку праці у сферах обліку, оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування.

• Залучення стейкхолдерів до проведення занять з дисциплін різних циклів: загальної підготовки, професійної підготовки, вибіркових дисциплін